Centro de Dharma da Paz - (11) 3871-4827

Mandala 84 – Akshobhya Buddha